Prijímateľ: JUMP soft a.s.

Názov projektu: Softvér na pomoc pri riešení sťažností a reklamácií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Kód projektu: 312041S422

Výška finančného príspevku: 73 824,86 €

Účel projektu: Pomoc osobám so zdravotným postihnutím oboznámiť sa s ich spotrebiteľskými právami a zjednodušiť im vybavovanie reklamácií a sťažností na súkromné firmy (predajcov a poskytovateľov služieb), ako aj na vybrané služby štátu.

Stručný popis projektu: Nakupovať produkty a služby je neustále jednoduchšie a rýchlejšie. Tomuto trendu však nezodpovedá oblasť riešenia sťažností a reklamácií, ktoré s nakupovaním neoddeliteľne súvisia. Povedomie o spotrebiteľských právach je medzi spotrebiteľmi nízke, oboznámenie sa s reklamačným procesom z pohľadu zákona je náročné, rovnako ako vyhľadať správneho adresáta sťažnosti či reklamácie alebo správne naformulovať jej znenie. Náročnosť týchto aktivít sa pre osoby so zdravotným postihnutím ešte mnohonásobne zvyšuje.

Predmetom projektu je vytvorenie softvéru (resp. modulov), ktorý sa bude dať používať prostredníctvom webového prehliadača (webová aplikácia) a bude fungovať na platforme pre stolové počítače /notebooky i pre mobilné platformy.

Na dosiahnutie tohto cieľa vytvoríme nové moduly pre inovatívny softvér Sťažovateľ, ktorý bol vytvorený žiadateľom (dostupný na www.stazovatel.sk), a ktorý už dnes bezplatne pomáha spotrebiteľom riešiť sťažnosti a reklamácie na komerčné spoločnosti. A to:

  • modul prevodu textu na reč v rámci softvéru Sťažovateľ,
  • modul pre ovládanie softvéru Sťažovateľ klávesnicou,
  • rozšírenie možností softvéru Sťažovateľ o podania aj na vybrané verejné služby.

Trvanie projektu: 01/2020 - 03/2021

Miesto realizácie projektu: Bratislava

„Priestor na Vašu príležitosť.“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“